Salgsbetingelser

Salgsbetingelser:
Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg av varer og tjenester fra www.Rekrutten.no til forbrukere, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.Rekrutten.no er bare tilgjengelig på norsk.

1. Parter
Selger er: Rekrutten.no, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 958114273, e-post: salg@rekrutten.no, og blir i det følgende benevnt ”Rekrutten.no”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken
”For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen.

3. Bestillings- og avtaleprosess
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Ved bestillinger per telefon eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Rekrutten.no opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Rekrutten.no sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Rekrutten.no skriftlig/per e-mail kansellerer ordren.
Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken
”Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.”

5. Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper.  Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser.Rekrutten.no kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, og det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Rekrutten.no forplikter seg til å levere varen til avtalt pris. Det tas forbehold om trykkfeil i annonsemateriell.

6. Betaling
Rekrutten.no sender faktura pr e-post til registrert e-post adresse som er oppgitt ved bestilling, som må betales på forskudd. Vi sender ikke i oppkrav.
Ved forsinket betaling sender vi ut førstegangspurring. Uteblir innbetalingen vil vi etter 15 dager slette din ordre. Dette kan medføre at din konto hos Rekrutten.no blir stengt.
Alle priser er å betrakte FCA Evje. Tilnærmede fraktutgifter til den faktiske fraktkostnaden, pluss gebyrer, faktureres kjøperen sammen med leveransen av varen.

7. Levering og forsinkelse
Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Posten, vil en annen befrakter bli valgt av Rekrutten.no. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Rekrutten.no blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.
Varer på lager leveres 1-3 dager etter registrert innbetaling. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 2-6 dager innen Norge).
Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Ved servicepakke er dette når pakken er hentet på Posten, og ved "Hjem-på-døren" er det når pakken er overlevert fra postmannen. Unntak fra dette er når pakken sendes som brev, dette er det ikke sporing på og ansvaret er kundens.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Force Majeure; Rekrutten.no kan ikke ta ansvar for konsekvenser forårsaket av elementer utenfor selskapets kontroll, som naturkatastrofer, krig, streik etc.

8. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Rekrutten.no i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks lese og gå igjennom informasjonen på vår supportside på internett, og innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Rekrutten.no hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem.
Reklamasjon dekker ikke problemer som oppstår på grunn av normal slitasje eller feil begått av kunden under inngrep i utstyret.
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.
Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss, gjerne via en e-post. Vi vil bekrefte mottak av alle reklamasjoner tilsvarende. Vi vil også bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss.

Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til Rekrutten.no vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder.
Dersom du skulle ha spørsmål til forhold knyttet til reklamasjon setter vi pris på om du tar kontakt via e-post: salg@rekrutten.no

10. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet.  Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Rekrutten.no med  original emballasje, hvis ikke annet er avtalt. (Se også "returinformasjon")

11. Angrerett
Rekrutten.no følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den og om mulig i original emballasje, sammen med angrerettskjema.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunde. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) er vi forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg.
Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
Det er ikke mulig å benytte angreretten på kjøp under 300kr. Undertøy byttes ikke.

12. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
Vi forbeholder oss retten til å be om de første siffer i personnummeret for å kunne kontrollere  fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
- du har samtykket i utleveringen, eller
- når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
- i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

13. Salgspant
Rekrutten.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jf. pantelovens §3-14 flg.

14. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Dersom du søker generell informasjon eller nøytrale råd vil vi anbefale ditt lokale Forbrukerråd.
Forbrukerkjøpsloven>>
Angrerettloven>>
Markedsføringsloven>>
Personopplysningsloven>>
E-handelsloven>>